Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

Sklepu internetowego FSKMALL

1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, określający warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego FSKMALL oraz nabywania w nim Produktów.

1.2. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy pod nazwą FSKMALL, funkcjonujący w sieci www. pod adresem internetowym https://fskmall.pl prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedającego.

1.3. Kliencie (Kupującym) – należy przez to rozumieć każdy podmiot prawa dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby, którym przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych w świetle odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

1.4. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Przedsiębiorcą – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.6. Sprzedającym –  należy przez to rozumieć spółkę działająca w obrocie pod firmą FORTU Sp.z o.o SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000593145, REGON: 363289261, NIP: 5252640500, e-mail: info@fskmall.pl, adres Warszawa 02-001, ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21.

1.7. Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę FORTU Sp.z o.o SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000593145, REGON: 363289261, NIP: 5252640500, adres e-mail: info@fskmall.pl, numer telefonu: +48226022956.

1.8. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

1.9. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie towary będące w asortymencie sprzedaży Sprzedającego, poprzez Sklep.

1.10. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem tych dni, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, publ. Dz.U.2015.90 t.j.  z dnia 2015.01.19.

1.11. Koszyku - należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedającego.

2.2. Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i słowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygląd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

2.3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, Klient powinien posiadać:

2.3.1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką umożliwiającą przeglądanie stron www.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);

2.3.2. dostęp do sieci Internet;

2.3.3. aktywne konto poczty elektronicznej.

2.3.4. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

2.4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. W kontaktach z Klientem, w tym w zakresie obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, w zakresie obsługi płatności, wysyłki Produktów zakupionych w Sklepie, a także reklamacji oraz działań marketingowych Sprzedający działa za pośrednictwem Administratora.

3. KONTO KLIENTA

3.1. Klient może zarejestrować się w Sklepie zakładając Konto Klienta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie adresu e-mail oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.

3.2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania Produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.

4. ZAMÓWIENIA

4.1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

4.2. Sprzedający przyjmuje zamówienia Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie https://fskmall.pl.

4.3. Formularz zamówienia obejmuje w szczególności:

4.3.1. dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego;

4.3.2. dane dotyczące zamawianego Produktu;

4.3.3. oświadczenie o zapoznaniu się Klienta o akceptacji niniejszego regulaminu, w tym w zakresie warunków odstąpienia od umowy sprzedaży, oświadczenie o prawdziwości danych podawanych przez Klienta.

4.4. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość oraz prawdziwość i kompletność informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia.

4.5. Warunkiem złożenia zamówienia (złożenia oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży) przez Klienta jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówień oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania tego Zamówienia.

4.6. W celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania w szczególności swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, na co wyraża zgodę i co akceptuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu złożenia zamówienia (oferty).

4.7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony https://fskmall.pl należy wybrać Produkt(y), które zostają zapisane w koszyku, następnie potwierdzić wybór, wskazać miejsce dostarczenia produktu (ów), sposób płatności, wypełnić inne dane w Formularzu Zamówienia. Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „podsumowanie”) i przesłane do Sprzedającego zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedającego stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży, z której wynika związanie obowiązkiem zapłaty za nabywane produkty w przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedającego (zawarcia umowy).

4.8. Korygowanie danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia możliwe jest do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego. W późniejszym terminie, wszelkie modyfikacje danych możliwe są jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedającym.

4.9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych Produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

4.10. Zamówiony Produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.11. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przesyłane do Klienta w formie elektronicznej zawiera:

4.11.1. dane Sprzedającego, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;

4.11.2. dane Klienta, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;

4.11.3. Nazwę Produktu;

4.11.4. cenę zamówienia (jednostkową i łączną Produktów oraz koszty wykonania umowy, w tym płatności i dostawy);

4.11.5. formę dostawy, a w tym termin, w którym nastąpi wysyłka zamówienia oraz adres dostawy;

4.11.6. sposób płatności wraz z numerem rachunku bankowego do dokonywania wpłaty za zamówienia;

4.11.7. informację o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu dni wraz ze wzorem odpowiedniego formularza.

4.12. Po dokonaniu płatności za zamówienie przez Konsumenta, zgodnie z § 5 ust. 5 1-4 niniejszego Regulaminu i uznaniu należności na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający prześle w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail potwierdzenie otrzymania płatności oraz przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (przyjęcie oferty).

4.14. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidulanie ustalane z Klientem. W takim przypadku Regulamin niniejszy stosuje się subsydiarnie, w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczności w stosunku do indywidualnie ustalonych warunków zakupu.

5. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

5.1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej https://fskmall.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Cały znajdujący się w Sklepie internetowym asortyment towarów stanowi jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.

5.2. Ceny podane przy Produktach na stronie https://fskmall.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, i zawierają podatek VAT.

5.3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych Produktów oraz są wskazane w trakcie składania zamówienia.

5.4. Ceną ostateczną zamówienia, jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

5.5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

5.5.1. przelew;

5.5.2. online (karta, eprzelew). Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;

5.5.3. za pobraniem;

5.5.4. PayPal.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

5.6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedającego w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie (tj. niezaksięgowania płatności na wskazanym Klientowi rachunku bankowym) we wskazanym terminie zamówienie traktuje się jako anulowane.

5.7. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

6.1. Koszty dostawy Produktów są wskazywane przy składaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu złożeniu zamówienia przesłanemu Klientowi zgodnie z §4 ust. 11 Regulaminu.

6.2. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej

6.3. Termin dostawy wynosi do 14 dni licząc od dnia:

6.3.1. zaksięgowania wpłaty Ceny ostatecznej na wskazanym Klientowi rachunku bankowym.  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.3.2. potwierdzenia złożenia zamówienia przez sklep – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

6.4. Klient ma prawo do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:

6.4.1. z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż wskazany w ust. 4 powyżej, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem nowego terminu realizacji zamówienia przez Sprzedającego,

6.4.2. złoży zamówienie na Produkty, które w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego stały się niedostępne (np. z uwagi na duże zainteresowanie danym Produktem w tym samym czasie). W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

6.5. Klient winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Dokonanie lub nie powyższych czynności przez Klienta nie przesądza o odpowiedzialności lub braku odpowiedzialności po stronie Sprzedawcy.

6.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie, a także gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe, w tym w szczególności z powodu działania siły wyższej.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO, UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

7.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta w ramach rękojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.3. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientom na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu gwarancji udzielanych bezpośrednio przez producentów Produktów.

7.4. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić Formularz Reklamacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedającego na adres: Dąbrowskiego 2/6, 59-900, Zgorzelec, Polska. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu Produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (fakturę).

7.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie 14 dni licząc od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu e-mail, odpowiedź będzie przesłana na podany adres. Wszelkie informacje dotyczących złożonej reklamacji są dostępne w Dziale Reklamacji pod numerem infolinii: +48226022956 lub droga korespondencji e-mail: info@fskmall.pl.

7.6. Od decyzji podjętej przez dział reklamacji przysługuje wniosek do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy sporządzić na piśmie i przesłać do Sprzedającego na adres: Dąbrowskiego 2/6, 59-900, Zgorzelec, Polska. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania. Decyzja podjęta w tym trybie jest ostateczna.

7.7. Klient będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

7.8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym.

7.9. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Składając zamówienie, Klient będący osoba fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

8.2. Administratorem danych osobowych jest FORTU Sp.z o.o siedzibą w Warszawa, adres: ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21, kod pocztowy 02-001. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail info@fskmall.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także po wyrażeniu uprzedniej zgody – w celach marketingowych Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zakupu oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@fskmall.pl. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

8.3. Administrator może przekazywać dane osobowe Sprzedawcy.

8.4. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Administratorowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Konsumentów.

8.5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu w dowolnym momencie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Konsumenta.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

9.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia mu zakupionego Produktu, stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1) razem ze zwróconym towarem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem skierowane do Sprzedawcy na adres: Dąbrowskiego 2/6, 59-900, Zgorzelec, Polska.

9.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

9.3. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Sprzedający. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt na koszt Sprzedawcy nie później niż 3 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny oraz najtańszych zwykłych kosztów dostawy zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.

9.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktów niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie Produktów.

10. POSTANOWIENIA

SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

10.1. Z zastrzeżeniem przepisów poniższych niniejszego paragrafu, w przypadku transakcji zawieranych w Sklepie z Klientami-Przedsiębiorcami, stosuje się przepisy §§1 – 8, 11 i 12, chyba że te przepisy oraz przepisy poniższe stanowią inaczej.

10.2. W przypadku transakcji zawieranych z Klientami-Przedsiębiorcami, Sprzedającym jest spółka: FORTU Sp.z o.o SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000593145, REGON: 363289261, NIP: 5252640500, adres ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21.

10.3. Wyłącza się odpowiedzialność z rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych produktów nabywanych w Sklepie. Wyłącza się także odpowiedzialność Sprzedającego za wady ukryte.

10.4. Wyłącza się odpowiedzialność kontraktową za szkodę wywołaną niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy zawartej z Klientem-Przedsiębiorcą w Sklepie.

10.5. W przypadku Klientów-Przedsiębiorców dostawa produktów jest zawsze dodatkowo płatna.

10.6. W przypadku omyłkowo określonej na stronach Sklepu ceny, w szczególności w sposób rażąco niski, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienie (oferty) Klienta-Przedsiębiorcy.

10.7. Wszelkie spory z Klientami-Przedsiębiorcami, a powstałe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne w Warszawie.

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

11.2. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Klientom poprzez jego umieszczenie na stronach Sklepu.

11.3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym do ich oceny jest wyłącznie prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

12.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://fskmall.pl, w formie, która umożliwia korzystanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Administratora.

12.5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

12.6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl